ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Coca-Cola & Meals 2019»

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Aνώνυμη E μπορική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 280, με Α.Φ.Μ. 094414128, της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Χαράλαμπο Παριανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Θεόκριτο Χατζίρη, Οικονομικό Διευθυντή, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), ενεργώντας κατ’ εντολή του Πελάτη της «SA Coca-Cola Services NV», προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Coca-Cola & Meals 2019» (εφεξής καλουμένη η « Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 01.02.2019 -30.04.2019, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Tα δώρα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό όρο 5 παρέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία «Vouchers Services S.A.», η οποία εδρεύει στην Λ.Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, με ΑΦΜ 094438998 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια : Στην Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος και της Κύπρου, άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Διοργανώτριας, της Coca-Cola Hellas SA και της «Vouchers Services S.A.», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού.

3. Διάρκεια της Ενέργειας . Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01.02.2019, ώρα [00:00:00] έως 30.04.2019, ώρα [23:59:59] (εφεξής καλουμένη «Διάρκεια»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια :

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα, με την αγορά των κατωτέρω αναφερομένων συσκευασιών (εφεξής κάθε μία καλουμένη ως η « Συσκευασία),

(α) Για την Ελλάδα, οι εξής Συσκευασίες, οι οποίες εκτός από τον κωδικό κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι ανοίγματος, θα έχουν και ξεχωριστή ετικέτα που θα επικοινωνεί τον διαγωνισμό: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια των 1L, 6x330ml και 4x500ml (πολυσυσκευασίες) και Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light των 1.5L, 2x1L και 2x1.5L (πολυσυσκευασί). Επίσης και η εξής Συσκευασία, η οποία δεν θα έχει ξεχωριστή ετικέτα που θα επικοινωνεί τον διαγωνισμό αλλά ενδέχεται να έχει κωδικό: Coca-Cola Zero χωρίς καφεΐνη των 6x330ml (πολυσυσκευασία), επομένως έχει περιορισμένη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

(β) Για την Κύπρο, οι εξής Συσκευασίες, οι οποίες εκτός από τον κωδικό κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι ανοίγματος, θα έχουν και ξεχωριστή ετικέτα που θα επικοινωνεί τον διαγωνισμό: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια των 8x330ml (πολυσυσκευασίες), Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light των 4x500ml (πολυσυσκευασίες) και Coca-Cola, Coca-Cola Zero του 1L και των2x1L (πολυσυσκευασίες). Επίσης και oi εξής Συσκευασίες, οι οποίες δεν θα έχουν ξεχωριστές ετικέτες που θα επικοινωνούν τον διαγωνισμό αλλά ενδέχεται να έχουν κωδικό: Coca-Cola, Coca-Cola Zero και Coca-Cola Light του 1.5L.

Ο ενδιαφερόμενος, αφού βρει τον 7ψήφιο κωδικό που βρίσκεται κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι της Συσκευασίας, θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα (μέσω της ιστοσελίδας coca-cola.gr/food), στην οποία θα καταχωρεί το ονοματεπώνυμό του, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και θα αποδέχεται τους όρους του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων») προκειμένου να συμμετάσχει στις κληρώσεις της Ενέργειας για τη διεκδίκηση των δώρων που αναφέρονται κατωτέρω υπό 5. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων του επιτυχώς ο ενδιαφερόμενος θα εισάγει τον ειδικό 7ψήφιο κωδικό στο ειδικό χωρίο της ιστοσελίδας coca-cola.gr/food και θα ενημερώνεται με μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του, ότι η καταχώρηση του κωδικού πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Σημειώνεται, πως στην περίπτωση που ο 7ψήφιος κωδικός, έχει συλλεγεί από καπάκι ή από το δαχτυλίδι οποιασδήποτε συσκευασίας που συμμετέχει στον διαγωνισμό των προϊόντων Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Coca Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια και Coca-Cola Zero χωρίς καφεΐνη, τότε η καταχώρηση της συμμετοχής θα ισοδυναμεί αυτόματα με δύο συμμετοχές.

Κάθε Συμμετέχων, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος θα έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στην Ενέργεια συμπληρώνοντας περισσότερους του ενός (1) κωδικού. Με τη συμμετοχή του ο Συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω ο Συμμετέχων παραχωρεί τη διαρκή συναίνεσή του στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός του για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με το προϊόν Coca-Cola. Πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα των Συμμετεχόντων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστική και εμπορική προώθηση των προϊοντικών σημάτων της The Coca-Cola Company, η δε συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή του και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση του ονόματός τους άνευ ανταλλάγματος. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

5. Κληρώσεις – Δώρα

5.1 . Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχτούν συνολικά 89 νικητές, από 14 εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις. Ειδικότερα, κάθε Δευτέρα, στις 12:00 θα πραγματοποιούνται διαδοχικές κληρώσεις, μία για κάθε ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας (δηλ. από Δευτέρα – Κυριακή) κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετεχόντων ανά ημέρα. Αν εκείνη η Δευτέρα είναι αργία θα μεταφέρεται η κλήρωση την επόμενη εργάσιμη. Η τελευταία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02η Μαΐου 2019. Η εβδομαδιαία ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοργανώτριας, ενώπιον της Συμβολαιογράφου κας Βασιλικής Μπάη ή νόμιμου αναπληρωτή της. Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για το δώρο τους από την Διοργανώτρια, μέσω του αριθμού που έχουν καταχωρήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού κατά την εγγραφή τους. Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιωθεί το mail τους και αφού αποστείλουν ταχυδρομικά, υπογεγραμμένη την Δήλωση Παραλαβής και Αποδοχής του Δώρου (σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 5.3.), η Διοργανώτρια θα τους αποστέλλει το δώρο τους ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με την Διοργανώτρια.

5.2 . Το κάθε δώρο θα είναι μία (1) Κάρτα Spendeo («Κάρτα»), αξίας 500€, η οποία θα διατίθεται από την Vouchers Services S.A.τηλ. 210 21 17 030, fax 210 20 20 994, μόνο για αγορές από Supermarkets ή & Minimarkets σε Ελλάδα & Κύπρο μέχρι την ημερομηνία λήξης της κάρτας, όπως αυτή αναγράφεται σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση πως στα συγκεκριμένα καταστήματα γίνεται δεκτή η χρήση της. Η παραλαβή της Κάρτας από το νικητή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης αυτής. Κατά την παραλαβή της κάρτας θα εσωκλείεται έντυπο με αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση και χρήση της Κάρτας.

5.3 . Τα Δώρα είναι προσωποπαγή. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Οι νικητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ή αν είναι κάτω των 18 ετών η παράδοση του δώρου θα γίνεται στον κηδεμόνα τους. Ο κάθε νικητής, αφού λάβει με e-mail την Δήλωση Παραλαβής και Αποδοχής του Δώρου (στην δ/νση που δήλωσε κατά την εγγραφή του και επιβεβαιώθηκε τηλεφωνικά) θα συμπληρώνει τη Δήλωση Παραλαβής και Αποδοχής του Δώρου σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων θα υπογράφουν το ένα (η Δήλωση αυτή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ) και θα το αποστέλλουν στην εταιρεία «MCCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Λ. Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, 152 32, Χαλάνδρι) σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα δώρα, στην ίδια προαναφερόμενη εταιρεία, με την ένδειξη «Δήλωση Παραλαβής και Αποδοχής Δώρου Διαγωνισμού: Coca-Cola Μeals 2019» και θα κρατούν το δεύτερο.

6 . Ευθύνη Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια.

7. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει, στην περίπτωση δε αυτή, το δώρο θα επιστρέφεται στην εταιρεία «Vouchers Services S.A.».

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των τυχερών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους Συμμετέχοντες.

9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής της Ενέργειας έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας του Διοργανωτή ο οποίος και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

Διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη της Ενέργειας ή μετά την κατά παράταση ή προηγούμενη λήξη της, οι κωδικοί επί των Συσκευασιών θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, ανύπαρκτοι, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Σε περίπτωση ανακλήσεως της Ενέργειας ως άνω, τα οποιαδήποτε διανεμηθέντα κουπόνια, κατατεθειμένα ή μη, ουδέν δικαίωμα παρέχουν εκ της Ενέργειας.

10. Στα πλαίσια της παρούσης Ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμό του, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail)), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια στη διεύθυνση Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 280 υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η SA Coca-Cola Services NV, ενώ η διοργανώτρια είναι εκτελούσα την επεξεργασία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

11. Ο Συμμετέχων δίνει την συναίνεσή του στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. Το ως άνω αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την ευθύνη να καταστρέψει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που διατηρεί μετά την παράδοση του Δώρου κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

12. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Coca-Cola ή της Διοργανώτριας.

13. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση του Συμμετεχόντα από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

14. Πληροφορίες – Παράπονα : Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: (0030) 210 8171100, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών και του χρονικού διαστήματος από 25.04.19 – 30.04.19) και από τις 11:00 έως τις 15:00 για το χρονικό διάστημα διάρκειας του διαγωνισμού.

15. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

16. Δημοσιότητα

: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κας Μπάη Βασιλική. Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.